Legislativa

Zákony, vyhlášky a předpisy (normy, Metodické pokyny) dotýkající se oblasti geologických prací

Zákon č. 62/1988 Sb. – Geologický zákon v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb. – O odpadech v platném znění

Zákon č. 76/2002 Sb. – O integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

Zákon č. 185/2001 Sb. – O odpadech v platném znění

Zákon č. 254/2001 Sb. – O vodách v platném znění

Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb. – O zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Vyhláška č. 175/2011 Sb. – O náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu

Vyhláška č. 252/2004 Sb. – Hygienické požadavky na pitnou vodu ….

Vyhláška č. 294/2005 Sb. – O podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu – platné znění

Vyhláška č. 288/2013 Sb. – O provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci – Základní zpráva

MP MŽP č. 13/2001 – Pro průzkum kontaminovaných území

MP ČAH č. 1/2006 – Metodický pokyn pro realizaci nových zdrojů vody (studny)

MP MŽP – Závazná osnova Závěrečné zprávy

MP MŽP – Hodnocení rizik ekologické újmy

MP MŽP 2007 – Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit

MP MŽP 2011 – Analýza rizik kontaminovaných území

MP MŽP 2013 – Indikátory znečištění