Pro firmy

Sanační geologie

Zpracování projektu a realizace průzkumů kontaminovaných území dle MP MŽP ČR č. 13/2005. Projektování a zpracování analýzy rizik dle MP MŽP ČR č. 1/2011, vydaném OEŠ MŽP. Zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit v souladu s MP MŽP z června 2007. Vypracování Základní zprávy, která tvoří přílohu žádosti o vydání IP dle Vyhl. 288/2013 Sb. Projektování a realizace sanačních prací, jejichž cílem je odstranění ekologické zátěže z horninového prostředí, při využití nejnovějších moderních technologií.

Hydrogeologie

Projektování, realizace a vyhodnocení hydrogeologických průzkumů za účelem zajištění vodního zdroje (vrtaná studna), likvidace srážkových vod (zasakovací zkoušky), ověření kvality podzemních vod v zájmové oblasti (monitoring). Zpracování návrhu ochranných pásem vodních zdrojů. Zpracování havarijních plánů v rozsahu požadovaném Vyhláškou č. 177/2001 Sb. Projektování, realizace a vyhodnocení dlouhodobých monitoringů kvality podzemních vod. Projektování, realizace a vyhodnocení sanace kontaminovaných podzemních vod (viz Sanační geologie)